HARRAN ÜNİVERSİTESİ

 
 
PROJE GELİŞTİRME VE DANIŞMA OFİSİ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ
MADDE 1 Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarının çalışma şekillerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
KAPSAM
 
MADDE 2 Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin örgütlenme şeklini faaliyet alanlarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri ve Harran Üniversitesi birim/öğretim elemanlarını kapsar.
 
DAYANAK
 
MADDE 3 Bu Yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat ve konuya ilişkin olarak Harran Üniversitesi tarafından hazırlanan il ili Yöner elerde yer alan esaslara da anılarak hazırlanmıştır.
 
 1. a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. b) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 3. c) 5018 Sayılı Kamu Mali Yön etimi ve Kontrolü Kanunu
TANIMLAR
 
MADDE 4 Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir;
 
 1. Üniversite: Harran Üniversitesini,
 2. Rektör: Harran üniversitesi Rektörünü,
 3. Rektör Yardımcısı: Harran Üniversitesi, Proje Geliştirme ve Danışma Ofisinden sorumlu Rektör Yardımcısını,
 4. Birim: Harran Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini ve Koordinatörlükleri,
 5. Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 6. Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
 7. Dekan: Harran Üniversitesi Fakülte Dekanlarını,
 8. Müdür: Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlerini,
 9. Proje Ofisi: Harran Üniversitesi Proje Geliştirme ve Danışma Ofisini,
10. Proje Ofisi Hizmet Birimi: Harran Üniversitesi Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Hizmet Birimini,
 1. Koordinatör (Başkan}: Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Koordinatörünü,
 2. Koordinatör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı): Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Koordinatör Yardımcısını,
 3. Yürütme ve Danışma Kurulu: Harran Üniversitesi Proje Geliştirme ve Danışma Ofisinde tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim üyelerini,
 4. Proje Uzmanları: Harran Üniversitesi Proje Geliştirme ve Danışma Ofisinde . çalışan uzmanları,
 5. Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren, hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıyı, yeterlik eğitimini tamamlamış doktora öğrencilerini
 6. Mentör: Projelere ve ofise bilimsel ve teknik destek sağlayacak öğretim elemanlarını,
 7. Proje: Üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum yada kuruluşların katılımlarıyla, sonuçlarının alanında evrensel ve ulusal ölçülerde bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel araştırmaları,
 8. Ulusal Projeler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, SAN-TEZ, İŞKUR, KOSGEB, TTGV, KKYD, Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlık destekli diğer projeler, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,
 9. Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dahi! AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, COST, ICGEB, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır) ve uluslararası fon kaynakları tarafından desteklenen ancak yürütülmesi ulusal kurumlarımız tarafından (MFİB, ÇŞGB vb...) yapılan projeleri,
 10. HÜBAP: Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünü ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin Görev ve Çalışma Alanları MADDE 5 Proje Geliştirme ve Danışma Ofısi'nin görev ve çalışma alanlan;
 1. üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmek,
 2. Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak (web sitesi, toplantılar, seminerler, vb.),
 3. Proje geliştirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, TÜBİTAK, AB, vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 4. Sunulacak ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek. Ayrıca, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak,
 5.  Üniversitenin öğretim elemanları ya da araştırma merkezleri tarafından  ulusal  ya  da uluslararası kurumlarca desteklenmek üzere hazırlanan  bilgilerini tutmak, ·
 6. Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek,
 7. HÜBAP ile birlikte üniversite birimlerince gerçekleştirılen proje faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları
 
MADDE  6 Araştırmacılara  ve  mentörlere  verilecek teşvik  ve ödülleri Ofis tarafından çıkarılacak PDO Performans Ödül ve Teşvik Uygulama Esasları ile belirlenecektir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
YÖNETİM VE ÖRGÜT
MADDE 7 Proje Geliştirme ve Danışma Ofısi'nin organları; Rektör veya Rektör Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Kurullar ve Birimlerden oluşur.
 
 
REKTÖR veya REKTÖR YARDIMCISI
 
MADDE 8 Harran Üniversitesi, Proje Geliştirme ve Danışma Ofisinden sorumlu Rektör veya Rektör Yardımcısını ifade eder
 
REKTÖR YARDIMCISl'NIN GÖREVLERİ
 
MADDE 9 Rektör veya Rektör Yardımcısı; Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin faaliyetleri ve resmi yazışmalarından sorumludur.
 
KOORDİNATÖR/BAŞKAN
 
MADDE 10 Başkan; Proje yönetimi konusunda araştırma, uygulama, eğitim veya yönetim deneyimi bulunan ve üniversitemizde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
 
KOORDİNATÖR/BAŞKANIN GÖREVLERİ
 
MADDE 11 Başkanın görevleri şunlardır;
 
 1. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisini temsil ve ilgili kurullara başkanlık etmek,
 2. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisinin çalışmalarını düzenlemek , kurulların ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 3. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi Kurullarının gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak,
 4. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait. yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
 
KOORDİNATÖR YARDIMCISI / BAŞKAN YARDIMCISI
 
MADDE 12 Başkan Yardımcısı; Proje Yönetimi Ofisi Başkanı'nın önerisi üzerine Rektör tarafından Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini başkan yardımcısı olarak dört yıl için görevlendirilir. Başkan görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılardan birisi vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Başkan görevlendirilir. Başkanın görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkan Yardımcısının da görevi sona erer.
 
KOORDİNATÖR YARDIMCISI/BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
MADDE13
 1. Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,
 2. Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini vekaleten yürütmek
 
 
KURULLAR
 
 1. Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğjtim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama komisyonları, birimleri ve proje grupları kurulabilir.
 2. Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Kanunun maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
 3. Ofiste gerekli sekretarya, saymanlık, tercümanlık, hukuki danışmanlık, danışmanlık ve uzmanlık için uygun niteliklere sahip ve sayıda üniversite elemanları görevlendirilebilir.
 
 
YÜRÜTME ve DANIŞMA KURULU
 
MADDE 15 Yürütme ve Danışma Kurulu üyeleri, üniversitede son beş yılda SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational lndex, API (Architectural Publication lndex), Al (Art lndex), DAII (Desing and Applied Arts lndex) dahilindeki dergilerde yayını, yayınlarına atıfı, uluslararası (Eureka, COST, FP6- 7 vs) ve/veya ulusal (SANTEZ, TÜBİTAK, BOREN, MSB vs) proje yöneticiliği/araştırmacılığı olan adaylar arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Başkan ve Başkan yardımcısı bu kurulun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir.
 
Yürütme ve Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.
 
YÜRÜTME VE DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
 
Madde 16 Yürütme ve Danışma Kurulu,
 
 1. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak,
 2. Ulusal ve uluslararası programlara sunulacak projelerle ilgili programların tanıtım, eğitim, teknik ve bilimsel destek vermek,
 3. Disiplinlerarası proje çalışmalarında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Üniversitenin mevcut sistemini değerlendirerek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının oluşması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması için öneride bulunmak veya görev almak,
 5. Üniversitenin araştırma kapasitesinin arttırılmasını teşvik etmek,
 6. Üniversitenin bilim ve teknolojide güçlü yönlerine paralel olarak öncelikleri belirlemek,
 7. Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi'nin yıllık faaliyetlerini planlamak ve çahşma planları hazırlamak,
 8. Başkanın hazırlayacağıyıllıkçalışmaraporunudeğerlendirmekvesonuçlarını raporhalinde görevlerini yürütmekle yükümlüdür.
 
PROJE OFİSİ HİZMET BİRİMİ
 
MADDE 17 Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Proje Ofisinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren uzmanlar ve kurullardan oluşur.
 
PROJE OFİSİ HİZMET BİRİMİNİ GÖREVLERİ
MADDE18
 1. Proje Ofisi'nin faaliyetleri kapsamındaki yazışmaları yürütür.
 2. Proje Ofisi Web-sitesi bilgilerin güncelleyerek bilim insanlarına gerekli duyuruları yapar.
 3. Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Proje Ofısi'nin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
 4. Ulusal ve uluslararası projelerin yönetim süreci Proje Hizmet Birimi tarafından yürütülür.
 5. Gelen proje tekliflerinin proje formuna uygunluğu, teknik incelemesi ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapar. 
 6. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Son Hükümler
 
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
 
MADDE 19 Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Harran Üniversitesi yönergeleri, Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ve ilgili projeyi ilgilendiren mevzuat ve sözleşmedeki esaslar uygulanır.
 
 
YÜRÜRLÜK
 
MADDE 20 Bu Yönerge Harran Üniversitesi Senatosu'nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME
 
MADDE 21 Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGE
 
MADDE 22 Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Üniversitemiz Senatosu'nun oturum 08.11.2017 gün ve 2017/30 otutumun 08 sayılı kararıyla yürürlüğe giren eski Yönerge yürürlükten kalkar.